X
GO

Podmínky používání portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

Provozovatel portálu

IČ 135 83 531, se sídlem Pardubice - Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí 51, PSČ 530 02, obchodní společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, oddíl C, vložka 148.

Provozovatel provozuje a spravuje internetový portál https://www.fonsportal.cz jehož cílem je zlepšit a zefektivnit komunikaci mezi společností Stapro, s.r.o. a svými zákazníky. Výhodou tohoto portálu je přihlašování prostřednictvím Single Sign On, které umožňuje uživatelům po přihlášení přístup k mnoha aplikacím a jehož prostřednictvím poskytuje třetím osobám další služby.

Dohoda mezi uživatelem a portálem FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

Webové stránky portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. jsou složeny z různých stránek spravovanými společností Stapro, s.r.o.

Webové stránky portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. jsou Vám nabídnuty pod podmínkou, že beze změny přijímáte podmínky a upozornění zde uvedené. Používáním webových stránek portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. s takovými podmínkami souhlasíte.

Změna těchto podmínek používání

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat tyto Podmínky a upozornění za jakých jsou webové stránky FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nabízeny, včetně poplatků za používání portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. apod. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto Podmínek. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s jednostrannou změnou Podmínek provedenou portálem FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., pokud nejdou k neúměrné tíži uživatele.

Odkazy na cizí stránky jiných stran

Webové stránky portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. mohou obsahovat odkazy na jiné cizí webové stránky. Takové odkazované stránky nejsou pod kontrolou portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., který není zodpovědný za jejich obsah ani za jakékoli odkazy, změny či aktualizace takových stránek. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. není zodpovědný za webové vysílání ani za jinou formu přenosu obdrženého z takových odkazovaných stránek. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Vám pouze poskytuje tyto vhodné odkazy, což vždy neznamená, že je portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. schvaluje nebo má nějaké spojení s jejich provozem.

Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou používání portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. je, že se vy jako uživatel portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. zavazujete, že nezneužijete portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. Nesmíte použít portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. žádným způsobem, který by poškodil, zablokoval, přetížil nebo oslabil portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo by obtěžoval jiné uživatele. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získávat informace, které Vám nejsou určeny, a žádným ze způsobů, který pro Vás nebyl výslovně určen.

Používání komunikačních služeb

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. může obsahovat služby nástěnky, povídání si, diskuzní skupiny, komunity, osobní webové stránky, kalendáře i jiné komunikační prostředky, které Vám umožní komunikovat s širokou veřejností nebo ve skupině (kolektivně nazvané "komunikační služby"). Zavazujete se používat komunikační služby jen pro posílání a přijímání vzkazů a materiálu, který je správný a má vztah k určité komunikační službě.

Zavazujete se, že Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. budete používat výlučně v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, v aktuálním znění, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, a to především s přihlédnutím k ochraně osobních údajů, ochraně citlivých osobních údajů a ochraně osobnostních práv třetích osob.

Zavazujete se, že používáním komunikačních služeb budete příkladem ostatním a nebudete:

 • Pomlouvat, nadávat, obtěžovat, plést se, vyhrožovat či jinak porušovat zákonná práva (jako je právo soukromí a veřejnosti) jiných.
 • Uveřejňovat, posílat, natahovat na server, roznášet či rozšiřovat žádný nevhodný, rouhavý, hanlivý, nemravný, sprostý nebo nezákonný materiál, téma, název nebo informaci.
 • Natahovat na server soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví (nebo zákony o soukromí a veřejnosti), pokud tato práva nevlastníte či neřídíte nebo jste neobdržel/a všechna potřebná svolení.
 • Natahovat na server soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit činnost počítačů.
 • Propagovat, nabízet, prodávat nebo kupovat jakékoli zboží nebo služby za jakýmkoli účelem, pokud to výslovně komunikační služby nedovolují.
 • Provádět nebo přeposílat průzkumy, obsah, pyramidové hry či řetězové dopisy.
 • Stahovat jakékoli soubory poslané jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte anebo byste alespoň měli vědět, že nemohou být zákonně šířeny takovým způsobem.
 • Falšovat či mazat jakékoli autorské přisuzování, zákonná nebo jiná správná upozornění či vlastnická označení a popisky původu nebo zdroje softwaru či jiných materiálů obsažených v souboru, který je na serveru natažený.
 • Omezovat nebo bránit jiným uživatelům používat a těšit se z komunikačních služeb.
 • Porušovat jakékoli prováděcí řády nebo jiné směrnice, které mohou být používány pro určité komunikační služby.
 • Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně emailových adres, bez souhlasu dotčených osob.

V případě, že budete užívat portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. v rozporu se shora uvedenými pravidly, je portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. oprávněn odstranit Vámi publikovaná sdělení, zprávy a materiály.

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Avšak portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. si vyhrazuje právo posoudit materiály poslané přes komunikační služby a odstranit jakýkoli materiál umístěný na portál třetí osobou podle vlastního uvážení. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. si vyhrazuje právo zakázat uživateli přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám a to kdykoli bez upozornění kvůli jakémukoli důvodu či porušení, které by bylo v rozporu s těmito Podmínkami.

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci potřebnou ke splnění jakéhokoli platného a účinného právního předpisu, zákona, nařízení, zákonného procesu či vládního požadavku nebo upravit, odmítnout odeslat či odstranit jakékoli informace nebo materiál, celý nebo jeho část, podle vlastního uvážení portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

Dávejte si vždy pozor při zveřejňování jakýchkoli osobních údajů o Vás nebo Vašich dětech ve kterékoli komunikační službě. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. neovládá ani neschvaluje obsah, vzkazy či informace ve kterékoli komunikační službě a proto se výslovně vzdává jakékoli odpovědnosti za obsah komunikačních služeb a jakýchkoli akcí vzniklých na základě Vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a jejich názory nemusí zcela odpovídat názorům portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

Materiály poskytnuté portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo zaslané na kteroukoli webovou stránku portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nevyžaduje vlastnictví materiálů, které poskytujete (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo posíláte, uploadujete, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoliv stránku portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.  nebo asociovaných služeb (dohromady "zaslání"). Ovšem zasláním Vašeho materiálu garantujete portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a jeho poskytovatelům služeb sublicence potřebné k provozování internetových služeb bez omezení kopírování, distribuce, přenosu, veřejného zobrazení, veřejného předvádění, reprodukce, editace, překladu, změny formátování Vašeho zaslání; a publikování Vašeho jména ve spojení s Vaším zasláním.

Nikdo Vám nebude platit za využití Vámi zaslaného materiálu. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. není povinen zveřejnit Vámi zaslané materiály a je oprávněn je kdykoli odstranit.

Zasláním materiálů se zaručujete, že reprezentujete sami sebe a že máte veškerá práva vyžadovaná ve spojení s publikováním a poskytováním zasílaného materiálu, jak zde bylo popsáno.


Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, software, produkty a služby zahrnuté nebo dostupné pomocí portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Čas od času se zde uvedené informace mění. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo jeho dodavatelé mohou dělat vylepšení nebo změny portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a to kdykoli. Rady získané prostřednictvím portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. by neměly být bez zvážení použity k osobním, lékařským, zákonným nebo finančním rozhodnutím a měli byste se poradit s patřičným odborníkem, abyste se mohli lépe rozhodnout ve Vaší situaci.

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo jeho dodavatelé nezaručují vhodnost, spolehlivost, dostupnost, včasnost a přesnost informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažené v portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. za jakýmkoli účelem. V maximálním rozsahu povoleném použitelnými zákony jsou takové informace, software, produkty, služby a související grafika poskytovány "tak jak jsou" bez záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo jeho dodavatelé se tímto zříkají všech záruk podmínek vzhledem k těmto informacím, softwaru, produktům, službám a s nimi související grafice včetně všech samozřejmých záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, zdraví, práv a nevměšování se.

V maximálním rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy nenese při žádné události portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo jeho dodavatelé zodpovědnost za žádné přímé, nepřímé, trestní, neplánované, zvláštní, důležité či jiné škody včetně ztrát dat nebo zisků vzniklých díky nebo v návaznosti na výkon portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., díky prodlení nebo neschopnosti použít portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo s ním související služby, díky zabezpečení nebo selhání při používání služeb nebo díky jakékoli informaci, softwaru, produktu, službě a související grafice získané pomocí portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo jiným způsobem vzniklým při použití portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., ať už je to založeno na smlouvě, obecně závazných právních předpisech, zavinění, objektivní odpovědnosti nebo jinak. Dokonce, i když portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo jeho dodavatelé byli seznámeni s možnostmi škod. Jste-li nespokojeni s jakoukoli částí služeb poskytovaných portálem FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo s jakoukoliv podmínkou používání, máte možnost nepokračovat v používání portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

Služební kontakt: stapro@stapro.cz

Ukončení / Omezení přístupu

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. si vyhrazuje právo dle svého uvážení ukončit Váš přístup k portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a s ním souvisejícím službám nebo jeho části kdykoli bez oznámení. Obecně, v maximálním možném rozsahu, který povoluje zákon, je tato smlouva řízená zákony České republiky a tímto souhlasíte s právním řádem a příslušnými soudy ve všech sporech vzešlých z nebo vztahujích se k používání portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.. Používání portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem opatřením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Jako výsledek této smlouvy nebo používáním portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nevzniká žádný společný podnik, partnerství nebo zastupitelský vztah. Plnění této smlouvy portálem FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. je podřízeno existujícím zákonům a nic zde obsaženého neubírá práva portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., aby dostál požadavkům obecně závazných právních předpisů vztahujících se na Vaše používání portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo informací jemu poskytnutým či jím sesbíraným. Je-li kterákoli část této smlouvy rozpoznána jako neplatná nebo nevynutitelná na základě použitelných zákonů včetně zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti výše uvedené, pak bude taková část považována za nahrazenou platným, vynutitelným předpisem, který nejlépe odpovídá smyslu původního předpisu a zbytek smlouvy zůstane tak, jak je. Pokud zde není jinak uvedeno, tato smlouva představuje celé ujednání mezi uživatelem a portálem FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a také nahrazuje všechnu předchozí či dočasnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo sepsané mezi uživatelem a portálem FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Tištěná verze této smlouvy a jiných poznámek v elektronické formě je přijatelná v soudním a správním řízení založeném na této smlouvě nebo se na ni odkazujícím a to ve stejném rozsahu jako jiné obchodní dokumenty a záznamy sestavené a udržované v tištěné formě. Je výslovným přáním stran, aby tato smlouva a všechny související dokumenty byly sepsané v češtině.

Poznámky k autorským právům a ochranným známkám

Všechen obsah portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. podléhá tomuto: Copyright 2013 STAPRO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Názvy skutečných podniků a produktů zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Ukázkové podniky, organizace, produkty, lidé a události zde uvedené jsou vymyšlené. Není zamýšleno jejich spojování se skutečnými podniky, organizacemi, produkty, lidmi či událostmi.

Všechna práva zde výslovně neuvedená jsou vyhrazena.